2019-01-03

RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w/s  ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawia się:

 

INFORMACJĘ

o przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu Nr 10 im. Juliana Tuwima

w Czerwionce - Leszczynach

 

Administrator danych osobowych

i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr 10

im. Juliana Tuwima w Czerwionce - Leszczynach, ul. Jana Pawła II 18,

44-230 Czerwionka - Leszczyny, tel. kontaktowy 32 43 12 040

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe:  .........

Tel. kontaktowy 32 43 12 040

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu prowadzenia działalności statutowej jednostki szczególnie w oparciu o ustawę Prawo Oświatowe

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres wychowania przedszkolnego dziecka, trwania umów oraz zgodnie z działalnością statutową przedszkola, przechowywane zaś zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Kategorie danych, przetwarzanych przez Przedszkole

Przedszkole będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

- podstawowe dane identyfikacyjne w tym data urodzenia i adres zamieszkania,

- dane dotyczące przebiegu nauczania,

- dane dotyczące posiadania orzeczenia wydanego Pani / Pana dziecku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna,

- dane dotyczące zatrudnienia,

- nr rachunku bankowego.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani / Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Prawa właściciela danych osobowych

Przysługuje Pani / Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- sprostowania (poprawienia) swoich danych,

- usunięcia danych,

- ograniczenia przetwarzania danych,

- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- przenoszeni danych,

- cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informacje o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż tym wskazanym  w wersie dotyczącym Celów przetwarzania oraz podstawy prawnej ich przetwarzania.

Informacje o źródle danych

- osoba, której dane dotyczą,

- rodzice / opiekunowie prawni dziecka, którego dane dotyczą,

- jednostka samorządu terytorialnego.

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się