2019-01-03

Sposób załatwiania spraw

Publiczne Przedszkole Nr 8 „Krasnala Hałabały”w Czerwionce - Leszczynach przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, opieki nad dziećmi, kadr, finansów i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

- dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,

- dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

 

SPRAWY PROWADZONE:

1. EDUKACJA:

- zapisy do przedszkola,

- obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

- wydawanie informacji o dziecku,

- prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.

2. SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

- pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,

- wydawanie zaświadczeń,

3. SPRAWY KADROWE:

- sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ:

- raporty,

- sprawozdania.

5. ARCHIWUM:

- akta osobowe pracowników,

- dzienniki zajęć przedszkola,

- protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,

- zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,

- dokumentacja Rady Rodziców,

- dokumentacja finansowa przedszkola.

6. FINANSE PRZEDSZKOLA:

- sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane

- są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

 

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi:

- dektor przedszkola

2. Odpłatność za przedszkole:

- intendent przedszkola w ustalone dni każdego miesiąca (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń).

3. Bieżące informacje o dziecku:

- wychowawca poszczególnych grup.

 

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

- sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,

- sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się